ULTRAMAN Figure Series

 

 

Description

Size

Weight

 

Yutaka

ULTRAMAN Figure List

   

 With sound & Light; Battery included

 

ULTRAMAN Figure 1

   

 

 

ULTRAMAN Figure 2

   

 

 

ULTRAMAN Figure 3 Daila

   

 

 

ULTRAMAN Figure 4 Devil

   

 

 

ULTRAMAN Figure 5 G

   

 

 

ULTRAMAN Figure 6

   

 

 

ULTRAMAN Figure 7

   

 

 

ULTRAMAN Figure 8